Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 Drukuj

Warunki i tryb przyjmowania uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej do klas pierwszych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN  w Sandomierzu

w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 spierania 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego o postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019 r., poz.1737)
 3. 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)

 

§ 1

1. Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
w Sandomierzu w roku szkolnym 2021/2022 organizuje nabór do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące:

Klasa :

 • mundurowo-sportowa

- w zakresie rozszerzonym język angielski

- w zakresie rozszerzonym geografia lub biologia,

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski ( min. w grupie 12 osób)

Technikum Nr 2:

●  zawód technik hotelarstwa:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski ( min. w grupie 12 osób)

● zawód technik organizacji turystyki:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski ( min. w grupie 12 osób)

● zawód technik żywienia i usług gastronomicznych:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski ( min. w grupie 12 osób)

Branżowa Szkoła I stopnia

 • zawód kucharz

-  nauczany język obcy: angielski.

- wybrane przedmioty: geografia, chemia

Branżowa Szkoła I stopnia

 • zawód cukiernik

-  nauczany język obcy: angielski.

- wybrane przedmioty: geografia, chemia

Branżowa Szkoła I stopnia

 • zawód kelner

-  nauczany język obcy: angielski.

- wybrane przedmioty: geografia, chemia

Branżowa Szkoła I stopnia

 • zawód pracownik obsługi hotelowej

-  nauczany język obcy: angielski

- wybrane przedmioty: geografia, chemia§ 2

Kryteria przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego,  technikum i branżowej szkoły I stopnia:

 • o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im.
  w Sandomierzu mogą ubiegać się absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.
 • przy przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej będą brane pod uwagę następujące kryteria:

ü  liczba punktów uzyskana za wyniki egzaminu ósmoklasisty

ü  liczba punktów pochodzących z przeliczeń ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:

Liceum Ogólnokształcące:

 • język polski,
 • matematyka
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne lub informatyka

Ustala się limit w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego – 90 pkt, w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony, lecz nie mniej niż 80 pkt.

Technikum

 • klasa w zawodzie technik hotelarstwa:
 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne lub informatyka
  • klasa w zawodzie technik organizacji turystyki
  • język polski,
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • wychowanie fizyczne lub informatyka
   • klasa w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
   • język polski,
   • matematyka
   • język obcy nowożytny
   • wychowanie fizyczne lub informatyka

Ustala się limit w oddziałach Technikum min. 70 pkt, w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony, lecz nie mniej niż 65 pkt.

Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie Kucharz, Cukiernik. Kelner, Pracownik obsługi hotelowej :

 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne lub informatyka

Liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia:

 1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 2. potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • języka rosyjskiego
 • historii
 • matematyki
 • fizyki
 • biologii
 • chemii
 • geografii
 • informatyki

 1. potwierdzone osiągnięcia sportowe
 2. potwierdzone osiągnięcia artystyczne
 3. osiągnięcia w aktywności społecznej ( w tym wolontariat)

Nie ustala się limitu punktowego w oddziałach branżowej szkoły I stopnia

§ 3

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15.00

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

do godziny 15:00

___________________

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 14 lipca 2021 r.

5 sierpnia 2021

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2020 r.

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r.

7

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe −także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **

od 23 do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00

Od 17 do 20 sierpnia
2021 r. do godziny 15:00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00

23 sierpnia 2021 r.

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

10

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpień 2021 r.

12

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odstąpienie od przyjęcia

13

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00w postępowaniu rekrutacyjnym albodo 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

§ 4

Zasady przyznawania punktów  przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego

przeliczane są na punkty według zasady, iż z języka polskiego, matematyki można uzyskać maksymalnie 35 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,35 punktu oraz z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów, czyli jeden procent
w każdym z zakresów odpowiada 0,30 punktu

2.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Matematyka

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Język obcy nowożytny

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Przedmiot wybrany przez

szkołę dla danego oddziału

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

Max. 10 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Max.10 punktów

Wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt
 • krajowym – 3 pkt
 • wojewódzkim – 2 pkt
 • powiatowym – 1 pkt

Max. 4 punktów

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Aktywność społeczna

3 punkty

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego

 1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.
 


3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

§ 5

Dokumentacja kandydata do szkoły ponadpodstawowej: liceum ogólnokształcącego,

technikum,  branżowej szkoły I stopnia.

Kandydat do klasy pierwszej składa następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:

 • podanie (na druku pobranym w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły http://www.zsgih.sandomierz.pl),
 • trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • orzeczenie lekarskie,
 • zaświadczenie o wynikach konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych (o ile takie posiada)
 • kopię / oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • kopię / oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Po przyjęciu do szkoły uczniowie Branżowej szkoły I stopnia - zawód: kucharz, cukiernik, kelner, pracownik obsługi hotelowej oraz Technikum – zawód: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner dostarczają:

 • pracowniczą książeczkę zdrowia z wpisem wyników badań nosicielstwa oraz lekarza medycyny pracy i zaświadczenie z przeprowadzonych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 6

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

Załącznik nr 1

Informacja o liczbie wolnych miejsc

po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Data

Nazwa zespołu

szkół

Nazwa szkoły

Miejscowość

Adres szkoły

Typ szkoły

Przedmioty rozszerzone/ zawód/klasa

Ilość wolnych miejsc

               
               
               

...............................................

         dyrektor szkoły